Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.

Eiriolaeth

Weithau mae pobl gydag anabledd dysgu yn cael problemau i ddweud wrth bobl eraill beth maen nhw’n meddwl a beth maen nhw eisiau. Mae hyn yn arbennig o wir am bobl sydd ddim yn defnyddio geiriau i gyfathrebu.

Mae eiriolaeth yn helpu pobl i siarad drostyn nhw eu hunain neu, mewn rhai achosion, mae’n golygu siarad ar eu rhan ac er eu lles.

Mae eiriolwyr yn annibynnol ac maen nhw’n helpu eu partneriaid eiriolaeth i ennill rheolaeth dros eu bywydau a deall y dewisaidau sydd ar gael iddyn nhw.

Blaenoriath cyntaf eiriolwr  ydy gwrando ar ei bartner eiriolaeth a phobl eraill yn ei fywyd er mwyn darganfod beth sy’n bwysig iddyn nhw.

Mae eiriolwyr yn anelu at:

  • helpu pobl i allu mynd allan a bod yn rhan o’u cymunedau
  • sicrhau bod cefnogaeth a gwasanaethau perthnasol ar gael i’w partneriaid a bod eu hanghenion unigol yn flaenoriaeth.
  • sicrhau bod pobl yn chwarae rhan mewn pendefyniadau am eu bywydau gan cydnabod y bydd hyn yn golygu cymryd risg weithiau
  • sicrhau nad yw pobl yn dioddef o anffafriaeth nac yn cael eu niweidio neu eu ecsploitio oherwydd eu hanabledd
  • annog pawb i weld y person y tu ôl i’r anabledd.

 

Cyfeiriadau

Lawrlwythwch ein ffurflen gyfeiriadau nawr:

“Mae hi’n wych – mae hi’n helpu fi i ddweud wrth bobl eraill be dw i eisiau ac mae hi’n siarad drosto fi os oes problem. Hefyd rydyn ni’n mynd allan llawer – dw i’n edrych ymlaen yn fawr at fynd allan a gweld pethau newydd. Mae hi’n ffrind a rydyn ni’n cael llawer o hwyl.”

Partner Eiriolaeth