Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.

Gwirfoddoli a Hyfforddiant

Cyfleoedd gwirfoddoli

Eiriolaeth Dinesydd

Mae gwirfoddolwyr yn ffurfio partneriaeth eiriolaeth un-i-un gyda pherson ag anabledd dysgu [y partner eiriolaeth]. Maen nhw’n ymweld â’r partner, gwrando arnyn nhw a chymryd amser i ddod i’w hadnabod yn well a deall beth sydd o bwys iddyn nhw. Wedyn maen nhw’n gallu helpu gwneud yn siwr eu bod nhw’n derbyn y cefnogaeth  angenrheidiol i gwrdd â’u hanghenion.

Eiriolaeth Argyfwng

Mae tîm bach o’n gwirfoddolwyr yn cynnig cefnogaeth mewn sefyllaoedd o argyfwng. Mae’r cefnogaeth yma yn parhau nes bod y problem yn cael ei ddatrys.

Ymddiriedolwr

Rheolir A Voice for You gan bwrdd o ymddiriedolwyr. Byddai’n llesol i wirfoddolwyr cael profia dym maes busnes, rheolaeth neu cyllid ond mae diddordeb ym maes pobl gydag anabledd dysgu a’r gallu i weithio mewn tîm yr un mor bwysig. Cynhelir cyfarfodydd pwyllgor ym Mhlas Dolerw, Y Drenewydd bob chwech wythnos.

Cynorthwyydd Clwb Cymdeithasol

Mae bob amser croeso i wirfoddolwyr ein helpu i redeg Clwb Cymdeithasol Cwm Hafren. Mae helpu yn y clwb yn brofiad unigryw sy’n galluogi gwirfoddolwyr i ddod i nabod pobl newydd a chynorthwyo gyda chrefftau a gemau amrywiol. Mae ein cyd-lynwyr yn helpu gwirfoddolwyr i dyfu i mewn i’r rôl ac yn cynnig y cyfle i mynychu sessiynau hyfforddiant di-dal.

Hyfforddiant

Mae A Voice for You yn cynnig pump sessiwn hyfforddiant hanner diwrnod :

  • Ymwybyddiaeth Anabledd
  • Deall Eiriolaeth
  • Cyfathrebu
  • Sgiliau Eiriolaeth
  • Deall trefniadaeth a deddfwriaeth

Mae’r hyfforddiant yn ddi-dal i unrhywun sydd eisiau gwirfoddoli fel eiriolwr neu ymddiriedolwr i A Voice for You ond mae rhaid i mudiadau / unigolion eraill dalu £10 y person i bob sessiwn.

Ffoniwch ni am sgwrs anffurfiol a mwy o fanylion