Sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg ac yn cael eu trin yn gyfartal.

Ein Cenhadaeth

"Rydyn ni’n gweithio i sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn Sir Drefaldwyn yn cael gwrandawiad teg, yn cael eu trin yn gyfartal ac yn cael y cyfle i dyfu yn aelodau cyflawn o’u cymunedau."

Hafan

Beth rydyn ni’n ei wneud?

Ni yw’r mudiad hyna yng Nghymru i gynnig cefnogaeth i bobl gydag anabledd dysgu yn ein hardal – mae gwreiddiau’r mudiad yn mynd yn ôl i 1987.

Ein nod ydy darparu gwasanaeth eiriolaeth llwyddiannus ac uchel ei safon yn y blynyddoedd i ddod tra yn ymateb i’r newid yn anghenion y pobl rydyn ni’n eu cefnogi. Hefyd, rydyn ni eisiau codi ymwybyddiaeth o’r hyn mae e’n ei olygu i gael anabledd dysgu yn y DU heddiw.

Rydyn ni’n byw mewn cyfnod o newid – mae’n fwy pwysig nag erioed ein bod ni’n helpu pobl i wneud eu dewisiadau eu hunain am y pethau sydd o bwys iddyn nhw, nawr ac yn y dyfodol.

Cefnogaeth eiriolaeth

Mae tua 40 o bobl yn mwynhau eiriolaeth annibynnol tymor hir ar hyn o bryd. Hefyd mae gyda ni tîm bach o eiriolwyr sy’n cynnig cefnogaeth dros dro i bobl gyda phroblem penodol. Gwirfoddolwyr rydyn ni’n eu hyfforddi ydy ein heiriolwyr i gyd.

Clwb Cymdeithasol Cwm Hafren

Rydyn ni’n credu ei fod yn bwysig bod pobl gydag anabledd dysgu yn cael cyfle i ddatblgyu eu bywydau cymdeithasol. Ffurfiwyd Clwb Cymdeithasol Cwm Hafren, sy’n cwrdd ar y nos Fercher cyntaf o bob mis, ym Mehefin 2011. Mae’r clwb bob amser yn brysur ac yn cynnig y cyfle i bobl treulio amser ansawdd da gyda ffrindiau, gwneud ffrindiau newydd a cheisio pethau newydd.